Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

corpuscallosum
14:09
corpuscallosum
14:09
Reposted fromfungi fungi viarenana renana
corpuscallosum
14:08
1478 4947 500
Reposted fromidaru idaru viaagobu agobu
corpuscallosum
14:08
1322 e119 500
Reposted fromfungi fungi viarenana renana
corpuscallosum
14:08
7012 dac5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
corpuscallosum
14:07
Reposted fromParty-on Party-on viarenana renana
corpuscallosum
14:07
corpuscallosum
14:05
8030 2ad7
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaEdgi Edgi
corpuscallosum
14:05
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viaEdgi Edgi
corpuscallosum
14:05
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
corpuscallosum
14:05
corpuscallosum
14:04
Reposted fromredux redux viarenana renana
corpuscallosum
14:04
3196 a0bb 500
Reposted fromskibszczok skibszczok viarenana renana
corpuscallosum
14:04
Reposted fromFlau Flau viarenana renana
corpuscallosum
14:04
corpuscallosum
14:04
Reposted fromhairinmy hairinmy viarenana renana
corpuscallosum
14:03
Reposted fromcarfreitag carfreitag viarenana renana
corpuscallosum
13:25
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
corpuscallosum
13:24
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
corpuscallosum
13:24
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl